ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 1,407 3 1,428 80 3,275 20 3,375 98 4,682 23 4,803
บริหารธุรกิจ 13 1,142 3 1,158 31 1,877 20 1,928 44 3,019 23 3,086
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
ปวส.การตลาด 13 13 29 29 42 42
บธ.บ.การจัดการ 218 218 605 605 823 823
บธ.บ.การตลาด 313 313 544 544 857 857
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 435 435 194 194 629 629
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 168 168 237 237
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 107 107 366 366 473 473
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 20 20 23 23
บัญชี 5 126 131 49 908 957 54 1,034 1,088
ปวส.การบัญชี 5 5 49 49 54 54
บช.บ.การบัญชี 126 126 908 908 1,034 1,034
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 135 135 479 479 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 70 70 334 334 404 404
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 145 145 210 210
รวมทั้งหมด 18 1,407 3 1,428 80 3,275 20 3,375 98 4,682 23 4,803