ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กุมภาพันธ์ ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 36 245 8 289 18 262 3 283 54 507 11 572
พืชศาสตร์ 8 111 4 123 5 77 1 83 13 188 5 206
ปวส.พืชศาสตร์ 8 8 5 5 13 13
วท.บ.พืชศาสตร์ 76 76 60 60 136 136
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 35 35 17 17 52 52
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 1 1 5 5
สัตวศาสตร์และประมง 27 123 150 8 102 110 35 225 260
ปวส.สัตวศาสตร์ 17 17 5 5 22 22
ปวส.ประมง 10 10 3 3 13 13
วท.บ.ประมง 44 44 16 16 60 60
วท.บ.สัตวศาสตร์ 79 79 86 86 165 165
อุตสาหกรรมเกษตร 1 11 4 16 5 83 2 90 6 94 6 106
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 62 62 71 71
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 21 21 23 23
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 4 4 2 2 6 6
รวมทั้งหมด 36 245 8 289 18 262 3 283 54 507 11 572