ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 537 1,385 1,922 79 255 334 616 1,640 2,256
วิศวกรรมเครื่องกล 170 322 492 1 8 9 171 330 501
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 86 86 86 86
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 1 1 85 85
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 103 103 4 4 107 107
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 219 219 4 4 223 223
วิศวกรรมไฟฟ้า 143 568 711 43 96 139 186 664 850
ปวส.ไฟฟ้า 63 63 13 13 76 76
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 38 38 22 22 60 60
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 42 42 8 8 50 50
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 118 118 10 10 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 140 140 29 29 169 169
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 223 223 38 38 261 261
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 19 19 106 106
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 80 240 320 25 70 95 105 310 415
ปวส.ช่างก่อสร้าง 80 80 25 25 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 240 240 70 70 310 310
วิศวกรรมอุตสาหการ 144 255 399 10 81 91 154 336 490
ปวส.ช่างกลโรงงาน 79 79 6 6 85 85
ปวส.ช่างโลหะ 65 65 4 4 69 69
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 39 39 12 12 51 51
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 216 216 69 69 285 285
รวมทั้งหมด 537 1,385 1,922 79 255 334 616 1,640 2,256