ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 441 3,152 34 3,627 67 544 2 613 508 3,696 36 4,240
วิศวกรรมเครื่องกล 75 772 17 864 93 1 94 75 865 18 958
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 78 78 43 43 121 121
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 63 63 43 43 106 106
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 11 11 11 11
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 122 122 122 122
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 498 498 7 7 505 505
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 208 1,216 17 1,441 61 140 1 202 269 1,356 18 1,643
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 123 123 56 56 179 179
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 169 169 47 47 216 216
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 52 52 5 5 57 57
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 378 378 41 41 419 419
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 403 403 30 30 433 433
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 214 214 17 17 231 231
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 478 478 164 164 642 642
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 323 323 47 47 370 370
วิศวกรรมอุตสาหการ 158 686 844 6 147 153 164 833 997
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
ปวส.ช่างโลหะ 52 52 52 52
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 247 247 44 44 291 291
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 288 288 86 86 374 374
รวมทั้งหมด 441 3,152 34 3,627 67 544 2 613 508 3,696 36 4,240