ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 194 227 179 995 1,174 212 1,189 1,401
บริหารธุรกิจ 29 142 171 135 497 632 164 639 803
ปวส.การจัดการ 13 13 73 73 86 86
ปวส.การตลาด 5 5 41 41 46 46
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 32 32
บธ.บ.การจัดการ 39 39 293 293 332 332
บธ.บ.การตลาด 29 29 120 120 149 149
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 84 84 158 158
บัญชี 4 28 32 44 354 398 48 382 430
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 354 354 382 382
ศิลปศาสตร์ 24 24 144 144 168 168
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 93 93 108 108
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 51 51 60 60
รวมทั้งหมด 33 194 227 179 995 1,174 212 1,189 1,401