ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มีนาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 107 246 353 3 3 110 246 356
วิศวกรรมเครื่องกล 47 73 120 47 73 120
ปวส.ช่างยนต์ 37 37 37 37
ปวส.ช่างกลเกษตร 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 73 73 73 73
วิศวกรรมไฟฟ้า 44 80 124 1 1 45 80 125
ปวส.ไฟฟ้า 44 44 1 1 45 45
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 80 80 80 80
วิศวกรรมอุตสาหการ 16 93 109 2 2 18 93 111
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 16 16 2 2 18 18
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 93 93 93 93
รวมทั้งหมด 107 246 353 3 3 110 246 356