ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 22 62 84 62 237 299 84 299 383
บริหารธุรกิจ 22 49 71 62 205 267 84 254 338
ปวส.การจัดการ 8 8 40 40 48 48
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 22 22 36 36
บธ.บ.การจัดการ 33 33 132 132 165 165
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 16 16 73 73 89 89
ศิลปศาสตร์ 13 13 32 32 45 45
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 13 13 32 32 45 45
รวมทั้งหมด 22 62 84 62 237 299 84 299 383