ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 78 153 231 13 13 78 166 244
วิศวกรรมเครื่องกล 78 59 137 78 59 137
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 59 59 59 59
วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 11 11 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 56 56 11 11 67 67
วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 2 2 40 40
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 38 38 2 2 40 40
รวมทั้งหมด 78 153 231 13 13 78 166 244