ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 18 1,381 3 1,402 77 3,170 20 3,267 95 4,551 23 4,669
บริหารธุรกิจ 13 1,118 3 1,134 31 1,834 20 1,885 44 2,952 23 3,019
ปวส.การตลาด 13 13 29 29 42 42
ปวส.การจัดการ 2 2 2 2
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 69 69 168 168 237 237
บธ.บ.การตลาด 309 309 537 537 846 846
บธ.บ.การจัดการ 215 215 595 595 810 810
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 423 423 188 188 611 611
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 102 102 346 346 448 448
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 3 3 20 20 23 23
บัญชี 5 125 130 46 846 892 51 971 1,022
ปวส.การบัญชี 5 5 46 46 51 51
บช.บ.การบัญชี 125 125 846 846 971 971
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 134 134 479 479 613 613
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 69 334 334 403 403
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 65 65 145 145 210 210
รวมทั้งหมด 18 1,381 3 1,402 77 3,170 20 3,267 95 4,551 23 4,669