ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 436 3,015 40 3,491 67 534 2 603 503 3,549 42 4,094
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 328 328 124 124 452 452
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 91 91 61 61 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 159 159 47 47 206 206
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 76 76 16 16 92 92
วิศวกรรมเครื่องกล 75 721 17 813 92 1 93 75 813 18 906
ปวส.ช่างยนต์ 75 75 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 75 75 43 43 118 118
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 473 473 7 7 480 480
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 62 62 42 42 104 104
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 207 1,025 23 1,255 61 91 1 153 268 1,116 24 1,408
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 18 18 3 3 21 21
ปวส.ไฟฟ้า 67 67 2 2 69 69
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 122 122 56 56 178 178
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 394 394 29 29 423 423
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 372 372 40 40 412 412
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 51 51 5 5 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 208 208 17 17 225 225
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 23 23 1 1 24 24
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 373 373 101 101 474 474
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 64 64 56 56 120 120
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 309 309 45 45 354 354
วิศวกรรมอุตสาหการ 154 568 722 6 126 132 160 694 854
ปวส.ช่างโลหะ 48 48 48 48
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 50 50 6 6 56 56
ปวส.ช่างกลโรงงาน 56 56 56 56
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 274 274 85 85 359 359
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 75 75 1 1 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 219 219 40 40 259 259
รวมทั้งหมด 436 3,015 40 3,491 67 534 2 603 503 3,549 42 4,094