ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 972 3 975 841 3 844 1,813 6 1,819
การออกแบบ 305 3 308 360 3 363 665 6 671
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 138 138 121 121 259 259
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 57 57 136 136 193 193
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 110 110 103 103 213 213
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 3 3 3 3 6 6
เทคโนโลยีศิลป์ 145 145 132 132 277 277
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 99 99 96 96 195 195
ทล.บ.เซรามิก 46 46 36 36 82 82
ศิลปกรรม 239 239 131 131 370 370
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 239 239 131 131 370 370
สถาปัตยกรรม 283 283 218 218 501 501
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 19 19 2 2 21 21
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 81 81 101 101 182 182
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 183 183 115 115 298 298
รวมทั้งหมด 972 3 975 841 3 844 1,813 6 1,819