ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 164 20 184 95 45 140 259 65 324
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 164 164 95 95 259 259
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 133 133 18 18 151 151
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 11 11 46 46 57 57
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 20 20 31 31 51 51
สหวิทยาการ 20 20 45 45 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 19 19 40 40 59 59
รวมทั้งหมด 164 20 184 95 45 140 259 65 324