ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2559 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน พฤษภาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 33 194 227 179 926 1,105 212 1,120 1,332
บริหารธุรกิจ 29 142 171 135 491 626 164 633 797
ปวส.การตลาด 5 5 41 41 46 46
ปวส.การจัดการ 13 13 73 73 86 86
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 11 11 21 21 32 32
บธ.บ.การตลาด 29 29 120 120 149 149
บธ.บ.การจัดการ 39 39 287 287 326 326
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 74 74 84 84 158 158
บัญชี 4 28 32 44 300 344 48 328 376
ปวส.การบัญชี 4 4 44 44 48 48
บช.บ.การบัญชี 28 28 300 300 328 328
ศิลปศาสตร์ 24 24 135 135 159 159
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 15 15 84 84 99 99
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 51 51 60 60
รวมทั้งหมด 33 194 227 179 926 1,105 212 1,120 1,332