ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 257 257 696 696 953 953
บริหารธุรกิจ 207 207 346 346 553 553
บธ.บ.การตลาด 49 49 144 144 193 193
บธ.บ.การจัดการ 66 66 156 156 222 222
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 92 92 46 46 138 138
บัญชี 46 46 329 329 375 375
บช.บ.การบัญชี 46 46 329 329 375 375
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 257 257 696 696 953 953