ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 1,146 1,146 129 129 1,275 1,275
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 82 82 9 9 91 91
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 51 51 8 8 59 59
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
เรียนรวม(วิศวกรรมศาสตร์) 1 1 1 1
วศ.บ.วิศวกรรม(ไฟฟ้า,โยธา,อุตสาหการ,คอมพิวเตอร์) 4ปี 1 1 1 1
วิศวกรรมไฟฟ้า 518 518 35 35 553 553
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 383 383 14 14 397 397
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 67 67 16 16 83 83
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 2 2 1 1 3 3
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 66 66 4 4 70 70
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 306 306 44 44 350 350
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 306 306 44 44 350 350
วิศวกรรมอุตสาหการ 239 239 41 41 280 280
วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ 39 39 24 24 63 63
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 200 200 17 17 217 217
รวมทั้งหมด 1,146 1,146 129 129 1,275 1,275