ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 6 208 214 12 1,079 1,091 18 1,287 1,305
บริหารธุรกิจ 6 147 153 10 480 490 16 627 643
ปวส.การจัดการ 3 3 3 3
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 7 7 13 13
บธ.บ.การตลาด 32 32 141 141 173 173
บธ.บ.การจัดการ 19 19 201 201 220 220
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 96 96 138 138 234 234
บัญชี 21 21 2 414 416 2 435 437
ปวส.การบัญชี 2 2 2 2
บช.บ.การบัญชี 21 21 414 414 435 435
ศิลปศาสตร์ 40 40 185 185 225 225
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 76 76 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 29 109 109 138 138
รวมทั้งหมด 6 208 214 12 1,079 1,091 18 1,287 1,305