ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 68 68 90 90 158 158
วิทยาศาสตร์ 46 46 23 23 69 69
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 3 3 3 3
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 43 43 23 23 66 66
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 67 67 89 89
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 16 46 46 62 62
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 21 21 27 27
รวมทั้งหมด 68 68 90 90 158 158