ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 615 1,576 2,191 103 316 419 718 1,892 2,610
วิศวกรรมเครื่องกล 175 392 567 2 15 17 177 407 584
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 91 91 91 91
ปวส.ช่างยนต์ 84 84 2 2 86 86
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 126 126 7 7 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 266 266 8 8 274 274
วิศวกรรมไฟฟ้า 191 661 852 61 124 185 252 785 1,037
ปวส.ไฟฟ้า 83 83 25 25 108 108
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 54 54 25 25 79 79
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 54 54 11 11 65 65
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 160 160 35 35 195 195
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 268 268 47 47 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 101 101 23 23 124 124
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 111 264 375 32 87 119 143 351 494
ปวส.ช่างก่อสร้าง 111 111 32 32 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 264 264 87 87 351 351
วิศวกรรมอุตสาหการ 138 259 397 8 90 98 146 349 495
ปวส.ช่างกลโรงงาน 75 75 4 4 79 79
ปวส.ช่างโลหะ 63 63 4 4 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 47 47 18 18 65 65
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 212 212 72 72 284 284
รวมทั้งหมด 615 1,576 2,191 103 316 419 718 1,892 2,610