ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. รวม ปวช. รวม ปวช. รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 52 52 7 7 59 59
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 52 52 7 7 59 59
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 52 52 7 7 59 59
รวมทั้งหมด 52 52 7 7 59 59