ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 204 204 633 633 837 837
บริหารธุรกิจ 145 145 324 324 469 469
บธ.บ.การตลาด 21 21 64 64 85 85
บธ.บ.การจัดการ 48 48 197 197 245 245
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 76 76 63 63 139 139
บัญชี 34 34 252 252 286 286
บช.บ.การบัญชี 34 34 252 252 286 286
ศิลปศาสตร์ 25 25 57 57 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 25 25 57 57 82 82
รวมทั้งหมด 204 204 633 633 837 837