ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 28 258 1 287 9 143 4 156 37 401 5 443
พืชศาสตร์ 16 106 122 2 60 62 18 166 184
ปวส.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 2 2 2 2
ปวส.พืชศาสตร์ 14 14 2 2 16 16
วท.บ.พืชศาสตร์ 106 106 60 60 166 166
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 3 3 2 2 5 5
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 3 3 2 2 5 5
วิทยาศาสตร์ 69 69 21 21 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 10 10 4 4 14 14
วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 59 59 14 14 73 73
วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ 3 3 3 3
สัตวศาสตร์และประมง 9 71 80 3 31 34 12 102 114
ปวส.สัตวศาสตร์ 9 9 3 3 12 12
วท.บ.ประมง 17 17 6 6 23 23
วท.บ.สัตวศาสตร์ 54 54 25 25 79 79
อุตสาหกรรมเกษตร 12 1 13 2 31 4 37 2 43 5 50
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 2 2 2 2
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12 12 31 31 43 43
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 4 4 5 5
รวมทั้งหมด 28 258 1 287 9 143 4 156 37 401 5 443