ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 111 80 191 1 3 4 112 83 195
วิศวกรรมเครื่องกล 78 40 118 2 2 78 42 120
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 37 37 37 37
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 3 3 2 2 5 5
วิศวกรรมไฟฟ้า 33 30 63 1 1 2 34 31 65
ปวส.ไฟฟ้า 33 33 1 1 34 34
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 11 11 1 1 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 19 19 19 19
วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 10 10
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 10 10 10 10
รวมทั้งหมด 111 80 191 1 3 4 112 83 195