ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 19 95 114 53 313 366 72 408 480
บริหารธุรกิจ 19 78 97 53 277 330 72 355 427
ปวส.การจัดการ 5 5 36 36 41 41
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 14 14 17 17 31 31
บธ.บ.การจัดการ 47 47 162 162 209 209
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 31 31 115 115 146 146
ศิลปศาสตร์ 17 17 36 36 53 53
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 17 17 36 36 53 53
รวมทั้งหมด 19 95 114 53 313 366 72 408 480