ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 147 416 1 564 45 290 1 336 192 706 2 900
พืชศาสตร์ 24 95 119 13 107 120 37 202 239
ปวส.พืชศาสตร์ 24 24 13 13 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 95 95 107 107 202 202
วิทยาศาสตร์ 46 46 16 16 62 62
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 46 46 16 16 62 62
สัตวศาสตร์และประมง 62 155 217 27 121 148 89 276 365
ปวส.สัตวศาสตร์ 37 37 23 23 60 60
ปวส.ประมง 25 25 4 4 29 29
วท.บ.ประมง 46 46 27 27 73 73
วท.บ.สัตวศาสตร์ 109 109 94 94 203 203
อุตสาหกรรมเกษตร 61 120 1 182 5 46 1 52 66 166 2 234
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 60 60 2 2 62 62
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 18 18 46 46 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 102 102 102 102
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1 2 2
รวมทั้งหมด 147 416 1 564 45 290 1 336 192 706 2 900