ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 86 178 264 2 25 27 88 203 291
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 178 178 25 25 203 203
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 1 1 70 70
วิศวกรรมเครื่องกล 86 86 2 2 88 88
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 2 2 88 88
รวมทั้งหมด 86 178 264 2 25 27 88 203 291