ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 86 178 264 2 25 27 88 203 291
วิศวกรรมเครื่องกล 86 69 155 2 1 3 88 70 158
ปวส.ช่างยนต์ 86 86 2 2 88 88
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 69 69 1 1 70 70
วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 61 61 14 14 75 75
วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 48 48 10 10 58 58
รวมทั้งหมด 86 178 264 2 25 27 88 203 291