ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 1,650 4 1,655 11 3,837 24 3,872 12 5,487 28 5,527
บริหารธุรกิจ 1 1,337 4 1,342 8 2,272 24 2,304 9 3,609 28 3,646
ปวส.การตลาด 1 1 8 8 9 9
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 83 83 206 206 289 289
บธ.บ.การตลาด 369 369 640 640 1,009 1,009
บธ.บ.การจัดการ 275 275 775 775 1,050 1,050
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 481 481 225 225 706 706
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 129 129 426 426 555 555
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 146 146 3 979 982 3 1,125 1,128
ปวส.การบัญชี 3 3 3 3
บช.บ.การบัญชี 146 146 979 979 1,125 1,125
เรียนรวม(บริหารธุรกิจ) 4 4 11 11 15 15
นักศึกษาแลกเปลี่ยน 4 4 11 11 15 15
ศิลปศาสตร์ 163 163 575 575 738 738
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 69 69 331 331 400 400
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 76 76 186 186 262 262
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 18 58 58 76 76
รวมทั้งหมด 1 1,650 4 1,655 11 3,837 24 3,872 12 5,487 28 5,527