ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 412 3,596 44 4,052 75 661 2 738 487 4,257 46 4,790
วิศวกรรมเครื่องกล 83 827 17 927 107 1 108 83 934 18 1,035
ปวส.ช่างยนต์ 83 83 83 83
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 97 97 51 51 148 148
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 86 86 47 47 133 133
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 6 6 6 6
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 105 105 105 105
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 533 533 9 9 542 542
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 198 1,396 27 1,621 64 185 1 250 262 1,581 28 1,871
ปวส.ไฟฟ้า 71 71 2 2 73 73
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 127 127 62 62 189 189
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 14 14 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 145 145 44 44 189 189
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 50 50 5 5 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 417 417 48 48 465 465
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 505 505 51 51 556 556
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 201 201 17 17 218 218
ค.อ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 2 2 2 2
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 1 1 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 549 549 184 184 733 733
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 59 59 152 152
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 77 77 73 73 150 150
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 379 379 52 52 431 431
วิศวกรรมอุตสาหการ 131 824 955 11 185 196 142 1,009 1,151
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
ปวส.ช่างโลหะ 34 34 34 34
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 11 11 67 67
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 74 74 1 1 75 75
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 265 265 50 50 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 384 384 114 114 498 498
รวมทั้งหมด 412 3,596 44 4,052 75 661 2 738 487 4,257 46 4,790