ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1,119 4 1,123 988 5 993 2,107 9 2,116
การออกแบบ 336 4 340 405 5 410 741 9 750
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 150 150 140 140 290 290
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 60 60 152 152 212 212
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 126 126 113 113 239 239
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 161 161 159 159 320 320
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 106 106 116 116 222 222
ทล.บ.เซรามิก 55 55 43 43 98 98
ศิลปกรรม 297 297 147 147 444 444
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 297 297 147 147 444 444
สถาปัตยกรรม 325 325 277 277 602 602
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 16 16 2 2 18 18
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 90 90 125 125 215 215
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 219 219 150 150 369 369
รวมทั้งหมด 1,119 4 1,123 988 5 993 2,107 9 2,116