ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 216 28 244 145 53 198 361 81 442
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 216 216 145 145 361 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 169 169 29 29 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 14 69 69 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 47 47 80 80
สหวิทยาการ 28 28 53 53 81 81
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 5 5 6 6
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 18 18 40 40 58 58
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 9 8 8 17 17
รวมทั้งหมด 216 28 244 145 53 198 361 81 442