ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 236 268 133 1,234 1,367 165 1,470 1,635
บริหารธุรกิจ 29 178 207 115 676 791 144 854 998
ปวส.การตลาด 7 7 39 39 46 46
ปวส.การจัดการ 14 14 56 56 70 70
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 20 20 28 28
บธ.บ.การตลาด 33 33 165 165 198 198
บธ.บ.การจัดการ 50 50 391 391 441 441
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 95 95 120 120 215 215
บัญชี 3 31 34 18 415 433 21 446 467
ปวส.การบัญชี 3 3 18 18 21 21
บช.บ.การบัญชี 31 31 415 415 446 446
ศิลปศาสตร์ 27 27 143 143 170 170
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 18 18 86 86 104 104
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 9 9 57 57 66 66
รวมทั้งหมด 32 236 268 133 1,234 1,367 165 1,470 1,635