ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 27 276 12 315 27 310 7 344 54 586 19 659
พืชศาสตร์ 5 99 3 107 3 72 3 78 8 171 6 185
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 3 3 8 8
วท.บ.พืชศาสตร์ 72 72 58 58 130 130
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 27 27 14 14 41 41
วท.ม.พืชศาสตร์ 3 3 3 3 6 6
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 9 49 58 14 37 51 23 86 109
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 14 14 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 49 49 37 37 86 86
สัตวศาสตร์และประมง 13 112 125 5 98 103 18 210 228
ปวส.ประมง 6 6 1 1 7 7
ปวส.สัตวศาสตร์ 7 7 4 4 11 11
วท.บ.ประมง 42 42 16 16 58 58
วท.บ.สัตวศาสตร์ 70 70 82 82 152 152
อุตสาหกรรมเกษตร 16 9 25 5 103 4 112 5 119 13 137
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 5 5 5 5
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 21 21 23 23
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 14 14 82 82 96 96
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 4 4 13 13
รวมทั้งหมด 27 276 12 315 27 310 7 344 54 586 19 659