ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มิถุนายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 98 219 317 6 15 21 104 234 338
วิศวกรรมเครื่องกล 34 52 86 10 10 34 62 96
ปวส.ช่างกลเกษตร 5 5 5 5
ปวส.ช่างยนต์ 29 29 29 29
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 10 10 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 50 50 50 50
วิศวกรรมไฟฟ้า 38 111 149 1 2 3 39 113 152
ปวส.ไฟฟ้า 38 38 1 1 39 39
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 61 61 61 61
วิศวกรรมอุตสาหการ 26 56 82 5 3 8 31 59 90
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 26 26 5 5 31 31
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 46 46 46 46
รวมทั้งหมด 98 219 317 6 15 21 104 234 338