ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ เชียงราย
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงราย
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 210 210 531 531 741 741
บริหารธุรกิจ 168 168 267 267 435 435
บธ.บ.การตลาด 39 39 109 109 148 148
บธ.บ.การจัดการ 38 38 112 112 150 150
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 91 91 46 46 137 137
บัญชี 38 38 243 243 281 281
บช.บ.การบัญชี 38 38 243 243 281 281
ศิลปศาสตร์ 4 4 21 21 25 25
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4 4 21 21 25 25
รวมทั้งหมด 210 210 531 531 741 741