ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1 207 208 1,067 1,067 1 1,274 1,275
บริหารธุรกิจ 1 146 147 474 474 1 620 621
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 1 1 1
บธ.บ.การตลาด 32 32 139 139 171 171
บธ.บ.การจัดการ 19 19 198 198 217 217
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 95 95 137 137 232 232
บัญชี 21 21 410 410 431 431
บช.บ.การบัญชี 21 21 410 410 431 431
ศิลปศาสตร์ 40 40 183 183 223 223
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 76 76 87 87
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 29 29 107 107 136 136
รวมทั้งหมด 1 207 208 1,067 1,067 1 1,274 1,275