ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กรกฏาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 204 236 123 1,023 1,146 155 1,227 1,382
บริหารธุรกิจ 29 160 189 106 550 656 135 710 845
ปวส.การจัดการ 14 14 50 50 64 64
ปวส.การตลาด 7 7 37 37 44 44
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 19 19 27 27
บธ.บ.การจัดการ 44 44 314 314 358 358
บธ.บ.การตลาด 29 29 137 137 166 166
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 99 99 186 186
บัญชี 3 27 30 17 361 378 20 388 408
ปวส.การบัญชี 3 3 17 17 20 20
บช.บ.การบัญชี 27 27 361 361 388 388
ศิลปศาสตร์ 17 17 112 112 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 71 71 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 32 204 236 123 1,023 1,146 155 1,227 1,382