ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 80 99 99 179 179
วิทยาศาสตร์ 58 58 33 33 91 91
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 57 57 33 33 90 90
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 66 66 88 88
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 16 46 46 62 62
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 20 20 26 26
รวมทั้งหมด 80 80 99 99 179 179