ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 80 80 99 99 179 179
วิทยาศาสตร์ 58 58 33 33 91 91
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 57 57 33 33 90 90
วท.บ.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 1 1 1 1
อุตสาหกรรมเกษตร 22 22 66 66 88 88
วท.บ.ธุรกิจอาหารและโภชนาการ 6 6 20 20 26 26
คศ.บ.คหกรรมศาสตร์ 16 16 46 46 62 62
รวมทั้งหมด 80 80 99 99 179 179