ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 374 3,268 44 3,686 54 615 2 671 428 3,883 46 4,357
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 384 384 135 135 519 519
ค.อ.บ.วิศวกรรมโยธา 93 93 59 59 152 152
ค.อ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม 142 142 42 42 184 184
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 48 48 14 14 62 62
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 101 101 20 20 121 121
วิศวกรรมเครื่องกล 78 739 17 834 102 1 103 78 841 18 937
ปวส.ช่างยนต์ 78 78 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่ 94 94 49 49 143 143
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 497 497 8 8 505 505
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 66 66 66 66
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 82 82 45 45 127 127
วศ.ม.วิศวกรรมเครื่องกล 17 17 1 1 18 18
วิศวกรรมไฟฟ้า 173 1,113 27 1,313 43 118 1 162 216 1,231 28 1,475
ปวส.ไฟฟ้า 70 70 2 2 72 72
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 103 103 41 41 144 144
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 459 459 51 51 510 510
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 400 400 44 44 444 444
อส.บ.เทคโนโลยีโทรคมนาคม 32 32 4 4 36 36
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 194 194 13 13 207 207
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ 28 28 6 6 34 34
วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้า 27 27 1 1 28 28
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 393 393 110 110 503 503
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 63 63 62 62 125 125
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 330 330 48 48 378 378
วิศวกรรมอุตสาหการ 123 639 762 11 150 161 134 789 923
ปวส.ช่างโลหะ 26 26 26 26
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 56 56 11 11 67 67
ปวส.ช่างกลโรงงาน 41 41 41 41
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 373 373 103 103 476 476
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 6 6 6 6
วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์ 260 260 47 47 307 307
รวมทั้งหมด 374 3,268 44 3,686 54 615 2 671 428 3,883 46 4,357