ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 32 205 237 123 1,023 1,146 155 1,228 1,383
บริหารธุรกิจ 29 161 190 106 550 656 135 711 846
ปวส.การตลาด 7 7 37 37 44 44
ปวส.การจัดการ 14 14 50 50 64 64
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8 8 19 19 27 27
บธ.บ.การตลาด 30 30 137 137 167 167
บธ.บ.การจัดการ 44 44 314 314 358 358
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 87 87 99 99 186 186
บัญชี 3 27 30 17 361 378 20 388 408
ปวส.การบัญชี 3 3 17 17 20 20
บช.บ.การบัญชี 27 27 361 361 388 388
ศิลปศาสตร์ 17 17 112 112 129 129
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 11 11 71 71 82 82
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 6 6 41 41 47 47
รวมทั้งหมด 32 205 237 123 1,023 1,146 155 1,228 1,383