ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน สิงหาคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 82 198 280 6 15 21 88 213 301
วิศวกรรมเครื่องกล 29 51 80 10 10 29 61 90
ปวส.ช่างกลเกษตร 4 4 4 4
ปวส.ช่างยนต์ 25 25 25 25
วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ 2 2 10 10 12 12
อส.บ.เทคโนโลยีเครื่องกล 49 49 49 49
วิศวกรรมไฟฟ้า 31 95 126 1 2 3 32 97 129
ปวส.ไฟฟ้า 31 31 1 1 32 32
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 50 50 2 2 52 52
อส.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้า 45 45 45 45
วิศวกรรมอุตสาหการ 22 52 74 5 3 8 27 55 82
ปวส.เทคนิคอุตสาหกรรม 22 22 5 5 27 27
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 10 10 3 3 13 13
อส.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ 42 42 42 42
รวมทั้งหมด 82 198 280 6 15 21 88 213 301