ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 585 1,561 2,146 100 315 415 685 1,876 2,561
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 318 318 46 46 364 364
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 61 61 20 20 81 81
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 125 125 7 7 132 132
วิศวกรรมเครื่องกล 170 248 418 2 8 10 172 256 428
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 90 90 90 90
ปวส.ช่างยนต์ 80 80 2 2 82 82
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 248 248 8 8 256 256
วิศวกรรมไฟฟ้า 178 525 703 59 105 164 237 630 867
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 51 51 24 24 75 75
ปวส.ไฟฟ้า 77 77 24 24 101 101
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 50 50 11 11 61 61
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 268 268 47 47 315 315
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 157 157 35 35 192 192
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 100 100 23 23 123 123
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 104 262 366 31 84 115 135 346 481
ปวส.ช่างก่อสร้าง 104 104 31 31 135 135
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 262 262 84 84 346 346
วิศวกรรมอุตสาหการ 133 208 341 8 72 80 141 280 421
ปวส.ช่างโลหะ 61 61 4 4 65 65
ปวส.ช่างกลโรงงาน 72 72 4 4 76 76
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 208 208 72 72 280 280
รวมทั้งหมด 585 1,561 2,146 100 315 415 685 1,876 2,561