ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ น่าน
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ น่าน
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 164 164 564 564 728 728
บริหารธุรกิจ 120 120 272 272 392 392
บธ.บ.การตลาด 16 16 53 53 69 69
บธ.บ.การจัดการ 38 38 164 164 202 202
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 66 66 55 55 121 121
บัญชี 28 28 248 248 276 276
บช.บ.การบัญชี 28 28 248 248 276 276
ศิลปศาสตร์ 16 16 44 44 60 60
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 16 16 44 44 60 60
รวมทั้งหมด 164 164 564 564 728 728