ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 13 81 94 48 211 259 61 292 353
บริหารธุรกิจ 13 66 79 48 176 224 61 242 303
ปวส.การจัดการ 4 4 33 33 37 37
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9 9 15 15 24 24
บธ.บ.การจัดการ 42 42 103 103 145 145
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 24 24 73 73 97 97
ศิลปศาสตร์ 15 15 35 35 50 50
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 15 15 35 35 50 50
รวมทั้งหมด 13 81 94 48 211 259 61 292 353