ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 109 372 1 482 38 252 290 147 624 1 772
พืชศาสตร์ 24 65 89 13 67 80 37 132 169
ปวส.พืชศาสตร์ 24 24 13 13 37 37
วท.บ.พืชศาสตร์ 65 65 67 67 132 132
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 37 37 39 39 76 76
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 37 37 39 39 76 76
วิทยาศาสตร์ 45 45 16 16 61 61
วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 45 45 16 16 61 61
สัตวศาสตร์และประมง 48 112 160 21 82 103 69 194 263
ปวส.สัตวศาสตร์ 27 27 18 18 45 45
ปวส.ประมง 21 21 3 3 24 24
วท.บ.ประมง 41 41 21 21 62 62
วท.บ.สัตวศาสตร์ 71 71 61 61 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 37 113 1 151 4 48 52 41 161 1 203
ปวส.เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร 36 36 1 1 37 37
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 1 1 3 3 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 16 16 48 48 64 64
วท.บ.เครื่องจักรกลเกษตร 97 97 97 97
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 1 1 1 1
รวมทั้งหมด 109 372 1 482 38 252 290 147 624 1 772