ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 1,470 4 1,474 4 3,257 24 3,285 4 4,727 28 4,759
บริหารธุรกิจ 1,195 4 1,199 3 1,915 24 1,942 3 3,110 28 3,141
ปวส.การตลาด 3 3 3 3
บธ.บ.การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ(นานาชาติ) 77 77 184 184 261 261
บธ.บ.การตลาด 322 322 534 534 856 856
บธ.บ.การจัดการ 225 225 620 620 845 845
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 456 456 208 208 664 664
บธ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ 115 115 369 369 484 484
บธ.ม.บริหารธุรกิจ 4 4 24 24 28 28
บัญชี 131 131 1 872 873 1 1,003 1,004
ปวส.การบัญชี 1 1 1 1
บช.บ.การบัญชี 131 131 872 872 1,003 1,003
ศิลปศาสตร์ 144 144 470 470 614 614
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการโรงแรม 54 54 247 247 301 301
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 72 72 165 165 237 237
ศศ.บ.การท่องเที่ยวและการบริการ 18 18 58 58 76 76
รวมทั้งหมด 1,470 4 1,474 4 3,257 24 3,285 4 4,727 28 4,759