ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม ป.ตรี ป.โท รวม
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 944 4 948 834 5 839 1,778 9 1,787
การออกแบบ 271 4 275 323 5 328 594 9 603
ศป.บ.ออกแบบสื่อสาร 112 112 103 103 215 215
ศป.บ.สิ่งทอและเครื่องประดับ 50 50 121 121 171 171
ศป.บ.ออกแบบอุตสาหกรรม 109 109 99 99 208 208
ศป.ม.ศิลปะและการออกแบบสร้างสรรค์ 4 4 5 5 9 9
เทคโนโลยีศิลป์ 147 147 145 145 292 292
ทล.บ.เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ 92 92 104 104 196 196
ทล.บ.เซรามิก 55 55 41 41 96 96
ศิลปกรรม 247 247 117 117 364 364
ศล.บ.ทัศนศิลป์ 247 247 117 117 364 364
สถาปัตยกรรม 279 279 249 249 528 528
สถ.บ.เทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 8 8 2 2 10 10
สถ.บ.สถาปัตยกรรมภายใน 82 82 113 113 195 195
สถ.บ.สถาปัตยกรรม 189 189 134 134 323 323
รวมทั้งหมด 944 4 948 834 5 839 1,778 9 1,787