ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ เชียงใหม่
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ เชียงใหม่
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม ปวช. ป.ตรี รวม
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 215 23 238 146 44 190 361 67 428
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี 215 215 146 146 361 361
ปวช.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 168 168 30 30 198 198
ปวช.เตรียมบริหารธุรกิจ 14 14 69 69 83 83
ปวช.เตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ 33 33 47 47 80 80
สหวิทยาการ 23 23 44 44 67 67
วศ.บ.วิศวกรรมอาหาร 1 1 2 2 3 3
วท.บ.วิศวกรรมกระบวนการอาหาร 13 13 34 34 47 47
วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร 9 9 8 8 17 17
รวมทั้งหมด 215 23 238 146 44 190 361 67 428