ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 1/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน กันยายน ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 24 252 11 287 25 249 5 279 49 501 16 566
พืชศาสตร์ 5 91 2 98 2 53 3 58 7 144 5 156
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 67 67 47 47 114 114
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 24 24 6 6 30 30
วท.ม.พืชศาสตร์ 2 2 3 3 5 5
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 9 48 57 14 36 50 23 84 107
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 14 14 23 23
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 10 100 110 5 80 85 15 180 195
ปวส.ประมง 4 4 1 1 5 5
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 4 4 10 10
วท.บ.ประมง 38 38 10 10 48 48
วท.บ.สัตวศาสตร์ 62 62 70 70 132 132
อุตสาหกรรมเกษตร 13 9 22 4 80 2 86 4 93 11 108
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 19 19 21 21
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 11 11 61 61 72 72
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 9 9 2 2 11 11
รวมทั้งหมด 24 252 11 287 25 249 5 279 49 501 16 566