ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ตาก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ตาก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
วิศวกรรมศาสตร์ 537 1,412 1,949 91 280 371 628 1,692 2,320
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 303 303 45 45 348 348
ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 132 132 19 19 151 151
ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 62 62 20 20 82 82
ค.อ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 109 109 6 6 115 115
วิศวกรรมเครื่องกล 159 229 388 2 7 9 161 236 397
ปวส.ช่างจักรกลหนัก 83 83 83 83
ปวส.ช่างยนต์ 76 76 2 2 78 78
วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 229 229 7 7 236 236
วิศวกรรมไฟฟ้า 155 466 621 52 93 145 207 559 766
ปวส.เทคนิคคอมพิวเตอร์ 37 37 18 18 55 55
ปวส.ไฟฟ้า 74 74 23 23 97 97
ปวส.อิเล็กทรอนิกส์ 44 44 11 11 55 55
วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า 244 244 40 40 284 284
วศ.บ.วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 135 135 32 32 167 167
วศ.บ.วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 87 87 21 21 108 108
วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 99 231 330 29 75 104 128 306 434
ปวส.ช่างก่อสร้าง 99 99 29 29 128 128
วศ.บ.วิศวกรรมโยธา 231 231 75 75 306 306
วิศวกรรมอุตสาหการ 124 183 307 8 60 68 132 243 375
ปวส.ช่างโลหะ 55 55 4 4 59 59
ปวส.ช่างกลโรงงาน 69 69 4 4 73 73
วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ 183 183 60 60 243 243
รวมทั้งหมด 537 1,412 1,949 91 280 371 628 1,692 2,320