ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ พิษณุโลก
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ พิษณุโลก
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม ปวส. ป.ตรี รวม
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 10 67 77 44 194 238 54 261 315
บริหารธุรกิจ 10 57 67 44 169 213 54 226 280
ปวส.การจัดการ 4 4 31 31 35 35
ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 6 6 13 13 19 19
บธ.บ.บริหารธุรกิจ 11 11 33 33 44 44
บธ.บ.การจัดการ 27 27 65 65 92 92
บธ.บ.ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ 19 19 71 71 90 90
ศิลปศาสตร์ 10 10 25 25 35 35
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 10 10 25 25 35 35
รวมทั้งหมด 10 67 77 44 194 238 54 261 315