ข้อมูลจำนวนนักศึกษาตามเพศ (แบ่งตามระดับการศึกษา) เทอม 2/2560 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ( ข้อมูลเดือน มกราคม ) เขตพื้นที่ ลำปาง
คณะ / สาขา / หลักสูตร เขตพื้นที่ ลำปาง
ชาย หญิง รวมทั้งหมด
ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม ปวส. ป.ตรี ป.โท รวม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 23 182 15 220 24 204 7 235 47 386 22 455
พืชศาสตร์ 5 57 4 66 2 30 4 36 7 87 8 102
ปวส.พืชศาสตร์ 5 5 2 2 7 7
วท.บ.พืชศาสตร์ 34 34 24 24 58 58
ทล.บ.เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 23 23 6 6 29 29
วท.ม.พืชศาสตร์ 4 4 4 4 8 8
เรียนรวม(วิทยาศาตร์และเทคโนโลยีการเกษตร) 9 48 57 13 36 49 22 84 106
ปวส.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 9 9 13 13 22 22
วท.บ.(พืชศาสตร์/สัตว์ศาสตร์/ประมง) 48 48 36 36 84 84
สัตวศาสตร์และประมง 9 66 75 5 64 69 14 130 144
ปวส.สัตวศาสตร์ 6 6 4 4 10 10
ปวส.ประมง 3 3 1 1 4 4
วท.บ.ประมง 30 30 10 10 40 40
วท.บ.สัตวศาสตร์ 36 36 54 54 90 90
อุตสาหกรรมเกษตร 11 11 22 4 74 3 81 4 85 14 103
ปวส.เทคโนโลยีการอาหาร 4 4 4 4
วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 9 9 56 56 65 65
วท.บ.พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 2 2 18 18 20 20
วท.ม.เทคโนโลยีการเกษตร 11 11 3 3 14 14
รวมทั้งหมด 23 182 15 220 24 204 7 235 47 386 22 455